• Oversee and direct construction projects
 • Bachelor’s Degree of Engineering
 • Minimum 10 years of experience project management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • In-depth Road Construction Experience
 • Established International Company
 • Attractive benefits and package

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปี ขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • 7 years of experience in construction QC
 • Experience in housing, condo, retail or etc.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิ วิศวกรรมโยธา,สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง5-10ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Strong project management and analytical skills
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไปในด้านประมูลงานก่อสร้าง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ใช้โปรแกรม MS Office,MS Project,AutoCAD ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไปด้านประมูลงานก่อสร้าง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สถาปนิก โฟร์แมน ถอดราคางานก่อสร้าง
 • ป.ตรี ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี พิจารณาพิเศษ
 • เงินเดือน 18,000 บาท ปรับฐานเงินตลอดตามความสามารถ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถคุมงาน / ประสานงาน / แก้ไขปัญหาได้
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Having at least 5 years experience
 • Location Bangkok and can move to all construction
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering

23-Aug-17

 

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Construction Manager

--

กรุงเทพมหานคร

 • condomininum and club house
 • shopping mall and commercial building
 • Quality, cost and time

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.สาขาก่อสร้าง โยธา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บริหารงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

23-Aug-17

 

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in construction management & engineer
 • Safety and quality control in engineering

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม หรือมากกว่า
 • มีความขยัน หมั่นเพียร

23-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ คำนวณเขียนแบบ จัดแบบงานได้
 • สามารถเขียนแบบได้ และใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • สามารถเคลียแบบและ Combine Shop drawing งานได้

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานและนอกเหนือกฏหมายแรงงาน
 • มีการเติบโตในสายงานอาชีพ
 • มีการทำงานเป็นทีม

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม หรือมากกว่า
 • มีความขยัน หมั่นเพียร

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineering
 • Diploma in Civil Engineering
 • Good coordination skills

22-Aug-17

 

Applied
 • Multinational Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

22-Aug-17

 

Applied
 • Strong engineering
 • Work in Bangkok and peripheral area for construct
 • Analyze and improve compensation and benefits

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

22-Aug-17

 

Applied
 • มีความชำนาญในการทำ และตรวจสอบงาน Shop Drawing เป็น
 • วางแผนควบคุมงานบริหารโครงการได้ / เคยผ่านงาน บ.ผรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Civil Senior Foreman

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CONTRACTOR
 • ดูแลควบคุมงานและประมาณราคา
 • งานก่อสร้าง

22-Aug-17

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

22-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in building and construction
 • Brand new role for passionate person
 • Great career path

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้าง
 • สามารถคิดปริมานงานและวางแผนงานก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AOTO CAD ได้

22-Aug-17

 

Applied
 • เขียนแบบ AutoCAD งานก่อสร้าง โครงสร้าง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดสรรค์งบประมาณก่อสร้างของโครงการ
 • ติดตาม และรายงานความคืบหน้าโครงการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำรายการเสนอกรรมการ
 • ประมาณราคางานก่อสร้างโครงการ
 • จัดทำงานเพิ่มโครงการ

22-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาด้าน ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-Aug-17

 

Applied

Architect/สถาปนิก

TUSCAN HOUSES CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

22-Aug-17

 

Applied

Foreman/โฟร์แมน

TUSCAN HOUSES CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถดูแบบก่อสร้างบ้าน และคุมคนงานได้
 • วุฒิปวส.ปวช ขึ้นไป ในสาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.สาขาก่อสร้าง โยธา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บริหารงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

22-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานกับวิศวกรโครงการ

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถคำนวณแบบโครงสร้างได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

21-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานก็วิศวกรโครงการ

21-Aug-17

 

Applied
 • Minimum Experience: 8 years
 • Experience in design of either RC
 • Enthusiastic team player

21-Aug-17

 

Applied

BUSINESS MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Civil Engineering, Science, Chemistry
 • Minimum of 5 years work experience
 • Technically competent

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • Renovation and Project Management experience
 • Office Building, Hotel, Shopping Mall, Condo
 • Civil Engineering

21-Aug-17

 

Applied
 • สวัสดิการ : เงินเดือน ประกันสังคม ที่พักอาศัย
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 2 ปี
 • ต้องการที่จะเรียนรู้งาน พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปี
 • ประกันสังคม/ ประกันสุขภาพ / โบนัสประจำปี

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล