• Degree in Civil Engineer.
 • 2-3 years experience of the Construction.
 • Experience in Control of the Electrical.

19-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีสาขาก่อสร้าง / โยธา / ช่างสำรวจ
 • มีความรู้-ความเข้าใจงานในงานสำรวจ (งานก่อสร้างอาค
 • มีประสบการณ์ในงานสำรวจไม่น้อยกว่า 2 ปี เพศชาย

19-Jul-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ

18-Jul-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ

18-Jul-18

 

Applied
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ

18-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่