Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 147 jobs
  Taisin Industrial Co., Ltd.'s banner
  Taisin Industrial Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, 5S
  • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ ERP
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมและวางแผนการผลิต ในโรงงาน
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโตในสาย Factory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  Bangplee
  • ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพโรงงานอาหาร 3 ปี+
  • ชิมรสชาติ หรือ Sensory Evaluation ได้
  • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานอาหาร
  Next