Sales and Market Development Engineer

NS BlueScope (Thailand) Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • Willingness to travel
  • Excellent presentation and creativity skills
  • Excellent written and verbal communication skills

31-Mar-20

 

Applied
  • กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนการตลาด
  • ประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • ประสบการณ์ด้านสินค้าอุตสาหกรรม

27-Mar-20

 

Applied

Digital Online Marketing

Prize of Wood Industry Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  • มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงาน
  • มีความรู้ทักษะในการเขียนและสร้างคอนเทนต์

27-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่