Sales Staff

LANNA INDUSTRY CO., LTD.

เชียงใหม่

 • หญิง / ชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อต่างๆ

8 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง / ชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อต่างๆ

8 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • วางแผนและควบคุมแผนรายได้ของฝ่ายการตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • งานกิจกรรม-ส่งเสริมการตลาด และงานส่งเสริมการขาย
 • งานโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / งานสังคมสัมพันธ์
 • เล่นเกมส์เป็นรู้กติกาการแข่งขันเกมส์

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วางแผน - ควบคุมดูแลงานงานส่งเสริมการตลาด

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • มีทักษะด้านการประสานงานและการสื่อสารที่ดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Nov-17

 

Applied
 • Some experience in analysing market data
 • Able to use SPSS program will be an advantage
 • Strong analytical skill

17-Nov-17

 

Applied

Reception (BMW)

Barcelona Motor Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • มีทักษะด้านการประสานงานและการสื่อสารที่ดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

17-Nov-17

 

Applied
 • สามารถออกติดต่อลูกค้าเเละเอเย่นต์ต่างประเทศ
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด ออกแนะนำสินค้า
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบต่อกหน้าที่

16-Nov-17

 

Applied
 • ประสานงาน แปลภาษาพม่า
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว ฉับไว สื่อสารได้ดี

16-Nov-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน การเป็น MC

16-Nov-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-17

 

Applied
 • นำเสนอ-ขายสินค้าของบริษัทฯ
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร และรักงานบริการ

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • รักงานขาย และแนะนำสินค้า

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • รักงานขาย และแนะนำสินค้า

16-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ร่วมกำหนดราคา โปรโมชั่น และเป้าหมาย
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

15-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15-Nov-17

 

Applied
 • รับจัดสัมนาและอบรมความรู้ทางการเกษตร
 • รับประสานงานสินเชื่อทางการเกษตร
 • รับปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน

15-Nov-17

 

Applied
 • รับจัดสัมนาและอบรมความรู้ทางการเกษตร
 • รับประสานงานสินเชื่อทางการเกษตร
 • รับปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน

15-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์,เศรษฐศาสตร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

15-Nov-17

 

Applied

IT Marketing Creator

BURI SIRI CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง

15-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • คิดการวางแผนโปรโมชั่น แต่ละโปรโมชั่น
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied

Asst.Marketing

TCC Land Company Limited

เชียงใหม่

 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วางแผน - ควบคุมดูแลงานงานส่งเสริมการตลาด

14-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านการตลาด และขายโฆษณา

14-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการประสานงานสามารถบริหารจัดการตลาด

14-Nov-17

 

Applied
 • Sales & marketing co-ordinator
 • Manage excel databases
 • Fluent English-speaking Thai national

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านการตลาด และขายโฆษณา

14-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ท่องเที่ยว/การโรงแรม
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานรับจอง ประสานงานด้านเอกสาร

14-Nov-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ท่องเที่ยว/การโรงแรม

14-Nov-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ท่องเที่ยว/การโรงแรม

14-Nov-17

 

Applied

Marketing Officer

S.48 COMPANY LIMITED

เชียงใหม่

 • ติดต่อประสานงานบริษัททัวร์ต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมและทัวร์

13-Nov-17

 

Applied
 • Work with and support the International Marketing
 • Reports directly Head of International Marketing
 • Bachelor or higher degree in any fields

13-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีใจรักในการบริการ
 • ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

13-Nov-17

 

Applied
 • สามารถออกติดต่อลูกค้าเเละเอเย่นต์ต่างประเทศ
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล