• At least 5 years working experience
  • Good command in English
  • Good presentation skills with positive attitude

11-Oct-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

10-Oct-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.- ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

10-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่