Country Manager (Vietnam)

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • อายุระหว่าง 30-40 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

13-Aug-17

 

Applied
  • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
  • วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

09-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล