• Age not more than 35 years old
  • Bachelor Degree in related fields.
  • Experience in Employee Relation in Manufacturing

17-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ ด้านการทำนิติกรรมสัญญา 5 – 10 ปี
  • มีความรู้พื้นฐาน พรบ.มหาชน, พรบ. หลักทรัพย์

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล