Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 319 jobs
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Assistant Corporate Secretary and Compliance Lawyer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  Wattana
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติกรอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนบริษัท
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ทำงานด้านขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
  • มีความคล่องตัวในการติดต่องานราชการ
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  Next