Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 236 jobs
  Wisdom Center Co., Ltd.'s banner
  Wisdom Center Co., Ltd.'s logo

  IT Quality Assurance (QA)

  Wisdom Center Co., Ltd.
  Klongsan
  • มีความรู้พื้นฐานในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ด้านงานมาตรฐาน ISO หรืองานคุณภาพ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  Next