Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 34 jobs
  Elabram Systems Co., Ltd.'s banner
  Elabram Systems Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ปวส. ปวช. ในสาขา โทรคมนาคม,ไฟฟ้า
  • เบี้ยเลี้ยง 300 บาทต่อวัน
  • ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
  Red One Network (Thailand) Co Ltd's banner
  Red One Network (Thailand) Co Ltd's logo
  JatuchakTHB 45K - 69,999 /month
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี (ธุรกิจโทรคมนาคม)
  • Legal / Work Process / SOP
  • พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงเท่านั้น
  T Corporation Co., Ltd.'s banner
  T Corporation Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์งานด้านIT, Network 3-5 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์
  • มีcertificate CCNA HWNA พิจารณาเป็นพิเศษ
  Next