Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 89 jobs
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 30K - 45K /month
  • ดูแล Monitor การทำงาน การให้บริการของ Telesales
  • วิเคราะห์-ปรับปรุงแผนการขายและแผนปฏิบัติงานต่างๆ
  • คิดกิจกรรมการให้รางวัล กระตุ้นการขายของทีม
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s banner
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s logo
  DindaengTHB 16K - 25K /month
  • พัฒนาความรู้ในด้านการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ
  • พัฒนาความรู้ในด้านบัญชีและ operation ในธุรกิจ SMEs
  • ได้ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ Tech Startup
  Calibration Laboratory Co., Ltd.'s banner
  Calibration Laboratory Co., Ltd.'s logo

  Telesales Leader/พนักงานขาย

  Calibration Laboratory Co., Ltd.
  Ladprao
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร รักงานขายและบริการ
  • มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ริเริ่มสร้างสรรค์
  Next