Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • มีใจรักงานขาย Online
  • มีความถนัดในการใช้สื่อ Social Media
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มีประสบการณ์ขายสินค้าทางออนไลน์
  • มีประสบการณ์การขายทางโทรศัพท์ / Telesales
  • มีใจรักในงานบริการลูกค้า
  Thiensurat Public Company Limited's banner
  Thiensurat Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรีหรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์ทางด้านการบริหาร Tele marketing
  • ประสบการณ์ในการบริหาร 5 ปี ในสายงาน 3 ปี