Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  Italian-Thai Development Public Company Limited's banner
  Italian-Thai Development Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วุฒิ ม.3 – ปวส. ทุกสาขาที่สามารถ ปฏิบัติงานหน้างาน
  • มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้
  • สามารถปฏิบัติงานทั้งใน กทม. และต่างจังหวัดได้
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีใบรับรองช่างไฟฟ้าระดับ 1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสายช่าง(ปวช. หรือ ปวส.)
  • ประสบการณ์ในงานช่างประจำอาคารอย่างน้อย 1 ปี
  Thai City Electric Co., Ltd.'s banner
  Thai City Electric Co., Ltd.'s logo
  Rajthevee
  • มีประสบการณ์งานบริการและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์และมีภาวะผู้นำ