Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 86 jobs
  Coway (Thailand) Co.,Ltd.'s logo
  Wattana
  • ออกแบบกระบวนการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการขายและบริการ
  • ออกแบบหลักสูตรและวางแผนการสอน
  • มีประสบการณ์ฝึกอบรมอย่างน้อย 3ปี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Electrical Technician / Engineering -HVAC

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  Klongtoey
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  Next