Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 50 jobs
  Evonik United Silica (Siam) Ltd.'s banner
  Evonik United Silica (Siam) Ltd.'s logo

  Electrical & Instrument Technician

  Evonik United Silica (Siam) Ltd.
  Rayong
  • ปวช. , ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรือ เครื่องมือวัด
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้า หรือเครื่องมือวัด
  • มีความรู้เกียวกับงานการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
  PhrachinburiTHB 35K - 45K /month
  • มีความรู้ทางไฟฟ้า ระบบเครื่องเย็น เครื่องครัว
  • มีภูมิลำเนาอยู่สระแก้ว ปราจีน ฉะเชิงเทรา นครนายก
  • มีพาหนะส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
  Next