Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 38 jobs
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล
  • ปรับอากาศ AHU ไฟฟ้า สุขาภิบาล
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD
  Next