• มีสัญชาติไทย (สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้)
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
  • สามารถสอนได้ครบปีการศึกษา

29-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?