• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • รักในอาชีพครู มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น
  • มีประสบการณ์าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรม
  • รักในอาชีพครู มีความรับผิชอบ มีความกระตือรือร้น
  • และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • มีความรับผิชอบ มีความกระตือรือร้นและมี
  • ประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?