Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 336 jobs
  TCC Private Company's logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี บัญชี มี CPA ต้องการก้าวหน้าทางบัญชีภาษี
  • มี ปสก. ด้านบัญชีโรงแรม 5ปีขึ้นไป ใช้ภาษาอังกฤษได้
  • ชอบวิเคราะห์ มีความเป็นผู้นำ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีจบใหม่ สาขาบัญชีหรือการเงิน
  • ระยะเวลาการจ้าง (พฤษภาคม - ธันวาคม 2565)
  • ปิดบัญชีประจำเดือน จัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงิน
  Next