Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 224 jobs
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น
  • ประสบการณ์ในสายบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 4-5 ปี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ การประสานงาน
  Jet Commerce's banner
  Jet Commerce's logo
  Dindaeng
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องภาษี การเงินและบัญชี
  • ปรับเงินเดือนและประเมินโบนัสตามผลงาน
  Next