Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 39 jobs
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิต
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
  Amarin Television Company Limited's banner
  Amarin Television Company Limited's logo
  Bangkoknoi
  • จัดทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงินรายเดือน/รายปี
  • รายงานทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ โบนัส/ ประกันกลุ่ม
  Next