Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 87 jobs
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพากร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s banner
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s logo
  LadpraoTHB 45K - 54,999 /month
  • มีประสบการณ์งานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร 5ปี
  • มีความสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  LaksriTHB 16K - 19,999 /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาชาการบัญชี
  • สะดวกในการเดินทาง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Next