• บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
  • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
  • ออกใบเสร็จรับเงิน

21-Aug-17

 

Applied
  • accounting transaction
  • Reconcile petty cash fund for reimbursement
  • Review/ prepare monthly Input Tax reports

17-Aug-17

THB20k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.