Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 108 jobs
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิต
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  Golf Channel co.,Ltd's logo
  HuaykwangTHB 20K - 24,999 /month
  • จัดทำรายการจ่ายชำระเจ้าหนี้
  • จัดทำรายงานภาษี ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
  • ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
  Next