• จบปริญาตรี สาขาบัญชี หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express พิจรณาเป็นพิเศษ
  • มีความซือสัตย์ ขยัน และใฝ่หาความรู้

23-Aug-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
  • ทำเช็คจ่ายซัพพลายเออร์
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • ทำใบหัก ณ ที่จ่าย

20-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร บันทึกบัญชี

10-Aug-17

THB16k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.