Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 162 jobs
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
  Pipatanasin Co.,Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ในสายงานบัญชีและบัญชีเจ้าหนี้
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ โดยเฉพาะ SAP B1
  HIGHTLIGHT CORPORATION CO., LTD.'s banner
  HIGHTLIGHT CORPORATION CO., LTD.'s logo
  Huaykwang
  • ใกล้รถไฟฟ้า MRT ห้วยขวาง
  • มีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนผู้รับทำบัญชี CPD
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ทำคำสั่งรายการซื้อ ขาย ตราสารทางการเงิน ค่าใช้จ่าย
  • ทำรายงานด้านภาษีอากรของกองทุน และนำส่งภาษีอากร
  • จัดทำงบการเงินของกองทุน รวมถึงรายงานต่าง ๆ
  Next