Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  31-60 of 69 jobs
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากรให้เป็นไปตามมาตราฐาน
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 0-1 ปี
  • มีความรู้ในด้านกฏหมายทางบัญชีและภาษีอากร
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี
  • มีความรู้และความเข้าใจหลักการบัญชีและภาษีอากร
  • มีทักษะในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน