• accounting transaction
  • Reconcile petty cash fund for reimbursement
  • Review/ prepare monthly Input Tax reports

2 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
  • ออกบิล, ทำบัญชี, งานเอกสารและธุรการต่างๆ
  • วุฒิปริญญาตรีคณะบัญชี, บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย / ส่งเสริมการขาย

2 hours ago

 

Applied
  • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
  • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
  • ออกใบเสร็จรับเงิน

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.