Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 160 jobs
  Advanced Information Technology Public Company Limited's banner
  Advanced Information Technology Public Company Limited's logo

  IT Helpdesk / IT Support (หัวหมาก)

  Advanced Information Technology Public Company Limited
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT Support อย่างน้อย 1ปี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี / มีทักษะในการให้บริการ
  • สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั้ง โซนหัวหมากและรังสิต
  Thai Solar Energy Public Company Limited's banner
  Thai Solar Energy Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงาน IT Support
  • มีความรู้และทักษะระบบคอมพิวเตอร์
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s logo
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ในงานสนับสนุนระบบ SAP อย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์งานด้าน IT
  • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  Next