Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  Panjapol Pulp Industry Public Co., Ltd.'s banner
  Panjapol Pulp Industry Public Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • ประสบการณ์ในด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • ให้ความรู้ทางด้าน Hardware, Software แก่พนักงาน
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Ayutthaya
  • มีความรู้ในระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux
  • มีความรู้ด้าน IT Infrastructure
  • ปฏิบัติงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา