Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 of 25 jobs
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 20K - 34,999 /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่และพบปะผู้คน
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  BangkokTHB 20K - 29,999 /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดวุฒิ
  • เงินเดือน 20,000-30,000
  • งานบริการ
  Cosmo Corporation Group's banner
  Cosmo Corporation Group's logo
  BangkokTHB 20K - 34,999 /month
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประเมินการเลื่อนตำแหน่งจากผลงาน
  We Smile Corporation's banner
  We Smile Corporation's logo
  BangkokTHB 20K - 29,999 /month
  • ปริญญาตรี หรือมีวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรี
  • มีใจรักในงานบริการ (service mind)
  • สามารถสื่อสารภภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Feedback 180 Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วางแผน บริหาร ติดตาม วิเคราะห์ผลโฆษณาออนไลน์
  • อยากรู้จัก Persona หา Insight ของลูกค้า
  • Data driven approach to maximize digital campaigns