Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  Pacifica Group's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรองเท้า และบริหารทีม
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel เบี้องต้น
  • ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างลูกค้า ช่างซ่อมรองเท้า
  Prestige Flowers Bangkok's banner
  Prestige Flowers Bangkok's logo
  Wattana
  • มีความคิดสร้างสรรค์ รักบริการ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีประสบการณ์ในการจัดดอกไม้เกิน 2 ปี จัดได้หลากหลาย
  • โบนัสตามผลงาน ประกันสังคม