Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 30 jobs
  New Concept Product Co., Ltd.'s banner
  New Concept Product Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารงานขนส่ง
  • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ,การประกันคุณภาพ,กฎหมาย
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Enwei Group Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-ส่งออกผลไม้
  • ตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับ Shipping เพื่อส่งออก
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี