Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 87 jobs
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบ IT
  • ชอบศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาการคอม
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ /กฎหมาย
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
  MAYASEVEN CO., LTD.'s banner
  MAYASEVEN CO., LTD.'s logo
  HuaykwangTHB 30K - 69,999 /month
  • ได้เรียนรู้งานเจาะระบบจากทีมงานมืออาชีพระดับประเทศ
  • สวัสดิการดีที่สุดยืดหยุ่นตามความต้องการของพนักงาน
  • โบนัสทุกปีตามผลงานและการประเมินผลงานที่เป็นธรรม
  Next