Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 210 jobs
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานเลขานุการบริษัท 3-5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • มีประสบการณ์งานจัดประชุมอย่างน้อย 3 ปี
  • รองรับงานประชุม งานพิธีการของผู้บริหารระดับสูง
  • สามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo
  Klongtoey
  • การจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
  • ติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้เลขานุการบริษัท
  • Company Secretary & Compliance
  Next