Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 160 jobs
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  เลขานุการผู้บริหารสูงสุด

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหาร
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
  • ประสบการณ์รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปี
  • มีความเข้าใจในองค์กรและระบบการทำงาน
  Generation Advertising Co., Ltd.'s logo
  Phayathai
  • เลขาสำนักงาน office admin management DigitalAgency
  • ปวช ปวส ปริญญาตรี bachelor degree salary งานประจำ
  • รับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ งานจัดการสำนักงาน
  ILAWASIA CO.,LTD.'s banner
  ILAWASIA CO.,LTD.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีทางด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์
  • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสาร
  • เคยมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ
  Next