Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 58 jobs
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  เลขานุการผู้บริหารสูงสุด

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหาร
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
  • ประสบการณ์รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปี
  • มีความเข้าใจในองค์กรและระบบการทำงาน
  Playtorium Solutions Company Limited's banner
  Playtorium Solutions Company Limited's logo

  Administrative Officer

  Playtorium Solutions Company Limited
  Bangkok
  • ประสานงาน ด้านการขาย บุคคล สัญญา และงานธุรการ
  • ประสานงานลูกค้า พาร์ทเนอร์ และหน่วยงานต่างๆ
  • ช่วยเหลืองานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  Next