Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 77 jobs
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • 3 ears of experience as company secretary
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทมหาชน
  • จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • 3 ears of experience as company secretary
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทมหาชน
  • จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการประสานงานการประชุมจัดเตรียมเอกสาร
  • สามารถในการสรุปประเด็นและจัดทำรายงานการประชุมได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
  • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
  • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์
  Slingshot Group Co., Ltd.'s banner
  Slingshot Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
  Gadgetstory Co., Ltd.'s logo

  Assistant

  Gadgetstory Co., Ltd.
  PathumwanTHB 20K - 30K /month
  • บรรยากาศการทำงานของคนรุ่นใหม่อายุเฉลี่ย 23-27 ปี
  • มีโอกาสในการคิดและนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารโดยตรง
  • มีโอกาสได้รับเงินลงทุนในโครงการที่น่าสนใจ
  Next