Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 129 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • บันทึกรายงานการประชุม
  • จองตั๋วเครื่องบิน/โรงเเรม
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • มีประสบการณ์งานจัดประชุมอย่างน้อย 3 ปี
  • รองรับงานประชุม งานพิธีการของผู้บริหารระดับสูง
  • สามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
  Next