yusen logistics thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Import-Export Documentation

  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
  Klongtoey
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  • ความรู้ หรือประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • รับผิดชอบในการติดต่อกับลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปีทางด้านโลจิสติกส์ และคลังสินค้า
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การทำงาน ทางด้านงานซ่อมบำรุง
  • มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบการทำงานของเครื่องยนต์
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • จบปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
  • จบปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์, วางแผนการขนส่ง
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์ 1-3 ปีด้านโลจิสติกส์และงานบริการลูกค้า
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • จบปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกส์
  • รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯเเละปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Transportation Officer (Bangna-Trad KM.29)

  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านวางแผนการขนส่ง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • จบปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangsaotong
  • ประสานงานในการรับคำสั่งปฏิบัติงาน(order)จากลูกค้า
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ 1 ปีด้านงานขนส่ง ตู้คอนเทนเนอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • จบปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์, วางแผนการขนส่ง
  • วางแผนจัดเที่ยวรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปีทางด้านโลจิสติกส์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปีทางด้านโลจิสติกส์
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Next