yan wal yun corporation group co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ (HSK 5 ขึ้นไป)
  • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Manager- International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  Sathorn
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
  • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  TalingchanAbove THB 160K /month
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  RayongTHB 45K - 55K /month
  • ควบคุมการผลิต
  • ระบบมาตรฐานอาหาร FSSC 22000 , Halal
  • SAP,ERP,Excel
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 20K - 30K /month
  • Safety
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • มีความรู้ในระบบ ISO 45001
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Trade Marketing Supervisor

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  Sathorn
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีผลคะแนน TOEIC
  • มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า3ปี
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Manager/Manager - Marketing Communication

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  Sathorn
  • ปริญญาตรีด้านการตลาด/มนุษยศาสตร์/นิเทศศาสตร์ หรือส
  • ประสบการณ์การทำงานทางด้านพัฒนาช่องทางการขาย Market
  • มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานโดยรวม
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Product Manager (Beverage & Sauce)

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  Sathorn
  • กำหนดโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับยอดขาย
  • การประชาสัมพันธ์สินค้า, โปรโมท ตามช่องทางสื่อ
  • ผลักดันสินค้าให้มียอดขายที่มากขึ้น
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Manager/Manager - Export Document

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  Sathorn
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ทางด้าน Shipment
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Sales Manager - Food Service (HORECA )

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  Sathorn
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 5 - 7 ปีขึ้นไปในระดับ Manager - AEM
  • เคยมีประสบการณ์ผ่าน HORECA
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน บัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป