writer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 2,425 jobs
  Woody World Co.,Ltd.'s banner
  Woody World Co.,Ltd.'s logo
  Wattana
  • จบการศึกษาปริญญาตรี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการทำงานตัดต่อรายการ
  • หากสามารถทำ Motion Graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  D-Point Holding Company Limited's logo
  LadpraoTHB 25K - 30K /month
  • มีประสบการณ์ด้านการทำคอนเทนต์อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดไอเดียในการนำเสนอใหม่ๆ
  • มีความสามารถด้านการเขียนโฆษณา
  Next