vp sales
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 76 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo

  VP Business Development

  MBK Public Company Limited
  Pathumwan
  • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 10 – 15 ปี ขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายและการตลาด
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีวิสัยทัศน์และความสามารถตามสายงาน
  Next