von bundit co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้กฎหมายแรงงาน
  • มีประสบการณ์งานด้านธุรการ
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
  • ผ่านงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3-5 ปี
  • ทำงานภายใต้ความกดดำันได้ดี
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Udon Thani
  • มีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงในโรงงาน
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงในโรงงานผลิตยางจะเป็นประโยชน์
  • สามารถในการควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Udon Thani
  • มีประสบการณ์งานด้านการผลิตในโรงงาน
  • หากมีประสบการณ์งานด้านการผลิตยางแท่งจะเป็นประโยชน์
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ดี ปรับตัวเก่ง
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Udon Thani
  • วางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตได้ตามความต้องการลูกค้า
  • ควบคุมคุณภาพในระบบการผลิตทุกขั้นตอนการผลิต
  • รายงานคุณภาพผลการผลิต และแจ้งเหตุเมื่อเกิดปัญหา