vichai trading 1983 company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Vichai Trading (1983) Company Limited's banner
  Vichai Trading (1983) Company Limited's logo
  Bangkapi
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, Digital Media
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านด้านการตลาดดิจิทัล
  • โบนัสประจำปี, ประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Vichai Trading (1983) Company Limited's banner
  Vichai Trading (1983) Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสาร การวางแผนการตัดสินใจ
  • มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบดี มีมนุษย์สัมพันธ์