• บริหารทรัพยากรบุคคล
  • สวัสดิการพนักงาน
  • ธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์และสินเชื่อด้านอื่นๆ

26-Feb-20

 

Applied
  • Level up HR service through employee experience
  • Process simplification
  • Customer-obsessed with growth mindset

25-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?