universal utilities public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  Chachoengsao
  • ปวส.สาขาช่างยนต์, ไฟฟ้า,โยธา,เทคนิคอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบท่อน้ำประปาและการบำรุงรักษา
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo

  นักวิทยาศาสตร์/Scientist

  Universal Utilities Public Company Limited
  Rayong
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ เคมี สิ่งแวดล้อม
  • มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีในการผลิตน้ำประปา
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำไม่ต่ำกว่า 3 ปี