univentures public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  Ayutthaya
  • ประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เรื่อง ISO ระบบมาตรฐานต่าง ๆ
  • ผ่านการฝึกอบรม จป. วิชาชีพระดับหัวหน้างาน