training supervisor
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 of 18 jobs
  Y.M.F. International Thai Co., Ltd.'s banner
  Y.M.F. International Thai Co., Ltd.'s logo

  Admin & Training Supervisor

  Y.M.F. International Thai Co., Ltd.
  Prakket
  • อายุระหว่าง 38-45 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานธุรการ และงานฝึกอบรม
  • มีทักษะในการวางแผนงานเป็นอย่างดี